سامانه فروش بلیت کنسرت

برنامه های در حال اجرا

کنسرت بابک جهانبخش - تبریز
تاریخ اجرا
پنجشنبه 14 بهمن
جمعه     15 بهمنساعت

18:00
21:00
قیمت بلیت ها (ریال)
300,000 تا 1.000.000کنسرت بابک جهانبخش
تاریخ اجرا
پنجشنبه    2 دیماه

سه شنبه  19بهمن 


ساعت

18:30
21:45
18:45
21:45
قیمت بلیت ها (ریال)
400,000 تا 1.400.000

400.000 تا 1.400.000