پنجشنبه 05 مرداد 1396

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه K بالکن
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه H بالکن
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه N بالکن
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه O بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه D2 بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه C بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه S2 بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه D1 بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه R بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه S1 بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه P بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه B بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه A بالکن
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه E بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه T بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه G بالکن
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه M بالکن
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه J بالکن
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه H همکف
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه K همکف
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه F بالکن
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه I بالکن
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه L بالکن
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه I همکف
قیمت بلیت از 100,000 تا 140,000 تومان
جایگاه J همکف
قیمت بلیت از 100,000 تا 140,000 تومان
جایگاه L همکف
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه D همکف
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه G همکف
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه A همکف
قیمت بلیت 150,000 تومان
جایگاه C همکف
قیمت بلیت 150,000 تومان
جایگاه Q همکف
قیمت بلیت 150,000 تومان
جایگاه Z همکف
قیمت بلیت 150,000 تومان
جایگاه E همکف
قیمت بلیت 175,000 تومان
جایگاه F همکف
قیمت بلیت 175,000 تومان
جایگاه B همکف
قیمت بلیت 200,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!