قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه ER
قیمت بلیت 40,000 تومان
جایگاه EL
قیمت بلیت 40,000 تومان
جایگاه L5
قیمت بلیت 55,000 تومان
جایگاه R5
قیمت بلیت 55,000 تومان
جایگاه R4
قیمت بلیت 65,000 تومان
جایگاه M4
قیمت بلیت 65,000 تومان
جایگاه L4
قیمت بلیت 65,000 تومان
جایگاه M3
قیمت بلیت 75,000 تومان
جایگاه R3
قیمت بلیت 75,000 تومان
جایگاه L3
قیمت بلیت 75,000 تومان
جایگاه L2
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه R2
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه L1
قیمت بلیت 85,000 تومان
جایگاه R1
قیمت بلیت 85,000 تومان
جایگاه M2
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه M1
قیمت بلیت 110,000 تومان
جایگاه B2
قیمت بلیت 115,000 تومان
جایگاه B1
قیمت بلیت 125,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 140,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت 140,000 تومان