پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه B.A
قیمت بلیت 40,000 تومان
جایگاه B.E
قیمت بلیت 40,000 تومان
جایگاه B.B
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه B.D
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه B.C
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه G.E
قیمت بلیت 85,000 تومان
جایگاه G.G
قیمت بلیت 85,000 تومان
جایگاه G.F
قیمت بلیت از 110,000 تا 130,000 تومان
جایگاه G.D
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه G.C
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه G.B
قیمت بلیت 150,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 150,000 تومان