قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه B.A
قیمت بلیت 40,000 تومان
جایگاه B.E
قیمت بلیت 40,000 تومان
جایگاه B.B
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه B.D
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه B.C
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه G.E
قیمت بلیت 85,000 تومان
جایگاه G.G
قیمت بلیت 85,000 تومان
جایگاه G.F
قیمت بلیت از 110,000 تا 130,000 تومان
جایگاه G.D
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه G.C
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه G.B
قیمت بلیت 150,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 150,000 تومان